วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลการวิเคราะห์จากชิ้นงาน สิ่งที่สะท้อนว่าพี่ๆ มัธยมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ (ครั้งที่ 3)

สิ่งที่สะท้อนว่า พี่เหน่ง (ม.1) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL 


แก่นเรื่อง :
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโปรตีน
- หาวิธีการเก็บรักษาเนื้อครึ่งกิโลกรัม ไว้ให้ได้นานที่สุด ในระยะเวลา 1 เดือน นำเนื้อที่เก็บมาประกอบอหารร่วมกันได้

ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของเด็กชายอดิศร สีชาคำ(พี่เหน่ง) เลขที่ 15
- การเก็บรวบรวมข้อมูล : ข้อมูลที่คุณครูโจทย์ไปหาเกี่ยวกับอาหารที่มีสารโปรตีน พี่เหน่งได้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลลงในสมุด เพื่อรวบรวมข้อมูลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์สารโปรตีน ขมวดตามความเข้าใจของพี่เหน่ง
- การนำเสนอข้อมูล : ระหว่างที่ครูเล่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมให้พี่เหน่งและเพื่อนๆ ขณะที่ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดให้เด็กช่วยอธิบาย พี่เหน่งได้นำเสนอข้อมูลให้ครูและเพื่อนๆ รับฟังข้อมูลพร้อมๆ กันไปด้วย ระหว่างการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรตีน
- การวางแผนการทำงาน: พี่เหน่งและเพื่อนๆ ได้โจทย์จากครูว่า “นักเรียนจะมีวิธีการเก็บเนื้อครึ่งกิโลกรัม ไว้ให้ได้นานที่สุด ในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อนำกลับมาทำอาหารร่วมกัน ” พี่เหน่งและเพื่อนได้วางแผนการการทำงาน จพหมักเนื้ออย่างไร, ใครเป็นที่ปรึกษาการทำงาน, จะเก็บที่ใด ฯลฯ
- การทดลอง / การวิเคราะห์ข้อมูล / การแก้ปัญหา : ทดลองหมักเนื้อตามสูตรที่นักเรียนแต่ละคนนำเสนอ ของพี่เหน่งใช้การเก็บรักษาเนื้อโดยทำเป็นส้มเนื้อตามสูตรที่คุณตา คุณยาย แนะนำ พี่เหน่งเลือกเนื้อวัวมาทำจะได้นำมากินพอดีเมื่อครบเวลากำหนด

* พี่เหน่งได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกข้าวเนื่องจากสัปดาห์นี้ฝนตกติดต่อกันทุกวัน ทำให้ท่อมีน้ำขังในท่อที่พี่เหน่งใช้ปลูกข้าว จากข้อมูลที่เคยหามาพบว่าข้าวที่แตกกอแล้ว เหมาะกับสภาพที่ท่อมีน้ำขังอยู่

- การทำงานร่วมกัน: พี่เหน่งและเพื่อนทำงานการเขียนFort chart เกี่ยวกับเส้นทางข้าว 4 เมล็ด ที่แม่พี่ไอดินมาช่วยสอน
คุณลักษณะ : พี่เหน่งมีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลต้นข้าว ใส่ปุ๋ย ดูแลระดับของน้ำ ดูการปรุงดินเป็นระยะตามเวลาที่เหมาะสม


สิ่งที่สะท้อนว่า พี่ฟีล์ม (ม.2) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้  (PBL )


แกนเรื่อง :
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต / โครงสร้างเซลล์พืช / ส่องกล้องจุลทรรศน์
ทักษะการสื่อสาร : มีการนำเสนอข้อมูลจากการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเซลล์ของแหนแดง
ทักษะการทำงานร่วมกัน : มีการทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเพื่อนๆในการทำงาน
ทักษะการสืบค้นข้อมูล : สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างเซลล์พืช ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ในร่างกายของเรา
การทดลอง / การวิเคราะห์ข้อมูล : มีการสังเกตโครงสร้างของแหนแดง ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเซลล์แหนแดง วิเคราะห์จากสิ่งที่ตนเองเห็นพร้อมทั้งวาดประกอบ
ทักษะ ICT : การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างเซลล์พืช ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ในร่างกายของเรา
ทักษะชีวิต : เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ได้ลงมือทำจริงจนเกิดการเรียนรู้และนำมาใช้ประกอบการเรียนของตนเอง
ทักษะการแก้ปัญหา : มีการจัดการตนเองในการทำชิ้นงาน มองเห็นปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้องทั้งหาแนวทางแก้ไข


สิ่งที่สะท้อนว่า พี่แนน ม.3) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้  (PBL )


แกนเรื่อง :
ภูมิปัญญา ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
ทักษะการสืบค้นข้อมูล : พี่แนนได้มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ซึ่งเกี่ยวกับการแห่ปราสาทผึ้ง โดย สามารถบอกเล่าความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีนี้ได้
ทักษะการสื่อสาร : มีการนำเสนอข้อมูลจากทำชิ้นงานในรูปแบบ Power point ซึ่งเป็นรูปแบบการนำเสนอที่ตนเองถนัด และคิดว่าสามารถทำได้ดี
ทักษะการทำงานร่วมกัน : มีการทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเพื่อนๆในการทำงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล : มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เพื่อเลือกข้อมูลที่สำคัญในการนำเสนอ
ทักษะ ICT : การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา ด้านประเพณีและวัฒนธรรม

.........ทีมมัธยม............ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น