วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลการวิเคราะห์จากชิ้นงาน สิ่งที่สะท้อนว่าพี่ๆ มัธยมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ (ครั้งที่ 2)

สิ่งที่สะท้อนว่าพี่พิมพ์ (ม.1) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ (PBL)แก่นเรื่อง
 - ประโยชน์จากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
- การนำสารอาหารคาร์โบไฮเดรตไปใช้ในร่างกาย
- การทดสอบสารประเภทคาร์โบไฮเดรต
ทักษะที่เกิดขึ้น
การสืบค้นข้อมูล : พี่พิมพ์และเพื่อนๆ
ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และจากที่มนุษย์สร้างขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล : ข้อมูลที่พี่พิมพ์หามาได้จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ คุณครูก็จะช่วยเสนอแนะหรือตั้งคำถามเพื่อให้พี่พิมพ์ได้ข้อมูลเพื่อจะไปหาคำตอบต่อ
การนำเสนอข้อมูล :พี่พิมพ์เล่าความคืบหน้าของข้อมูลที่หามาได้ให้เพื่อนๆ และคุณครูร่วมกันรับฟังและช่วยกันตั้งคำถาม – ตอบ
การทดลอง / การวิเคราะห์ข้อมูล /การแก้ปัญหา : พี่พิมพ์และเพื่อนๆ ทุกคน
ได้ร่วมกันทดสอบแป้งจากใบไม้ ได้ใช้หลักการของนักวิทยาศาสตร์มาร่วมกันทดลอง – การสังเกต – การตังคำถาม - การตั้งสมมติฐาน – การวิเคราะห์ข้อมูล – การสรุปผลการทดลองระหว่างที่ทำการทดลองก็ได้คิดแก้ปัญหาต่างๆ การทดลองแต่ละครั้งไปด้วยและพี่พิมพ์เขียนวิธีแก้ปัญหาจากการปลูกข้าว แล้วข้าวตายด้วยว่า
หาต้อข้าวจากเพื่อนที่เกิดมานำมาลงปลูกใหม่ และใช้วิธีการที่เหมาะสมกว่าเดิม
การทำงานร่วมกัน : พี่พิมพ์และเพื่อนทำงานการทดลองในกลุ่มผู้หญิงร่วมกัน
การวางแผนการทำงาน :ครูแนะนำกระบวนการการทดสอบแป้งในใบไม้ให้นักเรียนทุกคนกลุ่มพี่พิมพ์ก็แบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานการทดลอง
การให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์ : พี่พิมพ์และเพื่อนๆหาใบไม้ที่คาดว่าจะมีแป้งมากๆ เช่นใบข้าว, ใบอ้อย ที่วิเคราะห์จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้
และสร้างสรรค์การทดสอบ บันทึกผลทุกข้นตอนอย่างละเอียด
คุณลักษณะ :พี่พิมพ์มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลอุปกรณ์การทอดลองทำความสะอาดเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อย และเก็บไว้ในตู้วิทยาศาสตร์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเรียบร้อย


สิ่งที่สะท้อนว่าพี่มายด์(ม.2) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ (PBL)แกนเรื่อง :  สิ่งมีชีวิตรอบตัว/ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
ทักษะการทำงานร่วมกัน  : มีการทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือเพื่อนๆในการทำงาน เช่นบ่อแหนแดง ทำเล้าไก่ บ่อปลาดุกและแปลงเกษตรจนเสร็จ และทุกคนมีส่วนร่วม
ทักษะการวางแผนการทำงาน  : จากการที่ได้ปลูกผักบางส่วนแล้วทำให้เห็นช่องทางในการเลือกปลูกผักที่เหมาะสมกับฤดูกาลมีการวางแผนกับเพื่อนในการปลูกผักใหม่  การทำแปลงเพิ่มเนื่องจากพื้นที่ยังเหลือ วางแผนการผลิตอาหารปลาดุกเอง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้อาหารไก่ / ปลาดุก
ทักษะการสืบค้นข้อมูล  : สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้เช่น การเลี้ยงไก่ไข่
แหนแดง  ปลาดุก ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่และปลา ต่อยอดด้วยการหาวิธีทำอาหารเลี้ยงปลาเอง
ทักษะชีวิต  : เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง เช่น การเลี้ยงไก่ไข่  ปลูกผัก เลี้ยงปลา
ได้ลงมือทำจริงจนเกิดการเรียนรู้และนำมาใช้ประกอบการเรียนของตนเอง  พี่มายด์
มองเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำเช่นการดูแลแปลงผักให้อาหารไก่และปลา มีความกล้าแสดงออกเช่น การถาม - ตอบ รวมทั้งการเสนอความคิดเห็น

สิ่งที่สะท้อนว่าพี่ฟ้า วิ (ม.3) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ (PBL)แก่นเรื่อง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
ทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  : พี่ฟ้ามองเห็นว่าไม่เพียงแต่ต้องแต่งเพลงให้จบแล้ว
และยังคงคิดต่อไปอีกว่า น่าจะถ่ายนำบทเพลงนี้ ไปถ่ายทำ MV เพิ่มเติม
ทักษะการแก้ปัญหา : จากการสังเกตและการทำงานร่วมกันพี่ฟ้ามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานของตัวเอง ความยากของงาน รวมถึงมองเห็นกระบวนการทำงานของเพื่อนๆกลุ่มอื่นด้วย
ทักษะการทำงานร่วมกัน : แม้ในขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทเพลงของกลุ่มพี่ฟ้าจะเกิดปัญหาให้ได้แก้ไขกันอยู่มากมาย แต่ทุกคนสามารถปรับตัวและพยายามขึ้นจนงานสำเร็จด้วยดี
คุณลักษณะที่เกิดขึ้น :  พี่ฟ้าสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ในรูปแบบบทเพลง  มีการถ่ายทำ MV เพื่อให้ชิ้นงานมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ความรับผิดชอบต่องานที่ทำ: นำเสนอผลงานที่ได้เรียนรู้ได้ตรงตามเวลาที่กำหนดสิ่งที่สะท้อนว่า พี่เบนซ์(ม.1) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้
(ภาษาอังกฤษ)แกนเรื่อง: การแยก คำนาม (Noun), คำสรรพนาม (Pronoun), คำกริยา(Verb)
ทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
ทักษะความเชื่อมโยง : ในตัวกิจกรรมมีการแจกบทความเปิดสื่อทาง youtube เกี่ยวกับหัวข้ออาหารและมีความสรุปจากครูอีกขั้นหนึ่ง พี่เบนซ์สามารถข้อคิดที่ได้จากเรื่องออกมาได้
ทักษะการสื่อสาร: พี่เบนซ์สามารถสื่อสารสิ่งที่ได้ดูและอ่านและประมวลออกมาเป็นภาษาของตัวเอง


สิ่งที่สะท้อนว่าพี่บีม อ(ม.3) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ 
(ภาษาอังกฤษ)

แกนเรื่อง: การแยก คำนาม (Noun), คำสรรพนาม (Pronoun), คำกริยา(Verb)
ทักษะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร: พี่บีม สามารถสรุปความเนื้อหาจากใบงานจากสื่อทางyoutube และคำบอกเล่าจากครูเกี่ยวกับปรัชญาอินเดียนแดงกับธรรมชาติโดยภาพที่วาด แสดงถึงการตกตะกอนทางความคิด
คุณลักษณะ ด้านความคิดสร้างสรรค์: รูปภาพที่พี่บีมวาด
เป็นภาพเพียงหนึ่งภาพ แต่สื่อความหมายได้ชัดเจน


ในวิชาภาษาไทย ของพี่ ม.1 คุณครูได้แนบซ์ไฟล์ แนวคิด ต่อเรื่องที่พี่ๆได้อ่าน ตอนที่หนึ่ง ในวรรณกรรม เรื่อง โจนทาน ลิฟวิงตัน ในมุมมองต่างๆจากคำถาม ของคุณครูที่ว่า  "พี่ๆคิดว่า  นางนวล โจนทาน  มีพฤติกรรม แนวคิด เหมือนกับใคร ?"

.............ทีมครูมัธยม................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น