วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลการวิเคราะห์จากชิ้นงาน สิ่งที่สะท้อนว่าพี่ๆ มัธยมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ (ครั้งที่ 6) week 10

สิ่งที่สะท้อนว่า พี่โฟร์ท (ม.1) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
แก่นเรื่อง สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เกี่ยวกับการประกอบอาหารจากโปรตีนและสารอาหารประเภทไขมัน
ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของพี่โพร์ท
การเก็บรวบรวมข้อมูล : ข้อมูลที่คุณครูโจทย์ไปหาเกี่ยวกับการหมักเนื้อเก็บไว้ 1 เดือนแล้วจะนำกลับมาทำอาหารไว้รับประทานด้วยกัน พี่โพร์ทได้เขียนความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเก็บรวบรวมข้อมูลลงในสมุด แล้วได้นำความรู้นั้นมาถ่ายทอดลงในชิ้นงานผ่านนิทานช่อง
การทำงานร่วมกัน: พี่โพร์ทและเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ขมวดเป็นความเข้าใจของแต่ละคน ถ่ายทอดผ่านนิทานช่องเกี่ยวกับหารจะทำอาหารจากโปรตีนจะใช้วัสดุใดบ้างมาประกอบอาหาร เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : พี่โพร์ทเขียนวิธีการแก้ปัญหาต่างที่พบเจอจากการเรียนรู้และการสอบถามของครู พี่โพร์ทสามารถเล่าเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในการหมักเนื้อด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับหนอนกัดใบข้าว
การสื่อสาร : เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารประเภทโปรตีนมาแล้ว พี่โพร์ทและเพื่อนๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน สุดท้ายขณะที่ส่งงานให้ครูพี่โพร์ทและเพื่อนๆ ก็ได้นำเสนอเรื่องราวในชิ้นงานดังกล่าวให้ทุกคนได้รับความรู้อีกช่องทาง
คุณลักษณะ : พี่โพร์ทมีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลต้นข้าว ใส่ปุ๋ย ดูแลระดับของน้ำ ดูการที่หนอนหรือหอยเซอรี่จะมากัดกินต้นข้าว ได้เป็นอย่างสม่ำเมสอ และทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความใส่ใจ เรียบร้อย
 image.jpeg

สิ่งที่สะท้อนว่า พี่ฟ้า ชุ (ม.2) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
แก่นเรื่อง : การนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ / การผลิตไวน์ผลไม้
ทักษะการทำงานร่วมกัน : มีการทำงานเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มมีการวางแผนงาน แบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์ ล้างและหั่นมะเฟือง แต่ละคนมีส่วนร่วมทำให้งานสำเร็
การทดลอง / การวิเคราะห์ข้อมูล / แก้ปัญหา : มีการทดลองการทำไวน์จากมะเฟือง การใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เรียนรู้การวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ สังเกตและบันทึกขั้นตอนการผลิตไวน์
ทักษะชีวิต : สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จ เลือกทำไวท์จากผลไม้ในท้องถิ่นทำให้ประหยัดต้นทุน เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ได้ลงมือทำจริงจนเกิดการเรียนรู้และนำมาใช้ประกอบการเรียนของตนเอง
การวางแผนการทำงาน: วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงาน ทำให้งานเสร็จตามเวลา
คุณลักษณะ : เคารพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม เช่น การเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนรู้ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก กล้าแสดงความคิดเห็น ติดตามงานของตนเอง
 image.jpeg

สิ่งที่สะท้อนว่า พี่กัน (ม.
3) 
ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
แก่นเรื่อง ภูมิปัญญาด้าน อาหาร ยาสมุนไพ และยาเคมี
ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ทักษะการสืบค้นข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล มีการสืบค้นข้อมูลเพื่อเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของสมุนไพร ที่กลุ่มของตนเองจะต้องนำมาสร้างผลิตภัณฑ์
ทักษะการวางแผนการทำงาน : พี่กันและเพื่อนๆในกลุ่มมีการแบ่งหน้า ความรับผิดชอบที่ใน การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ มา สำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ในสัปดาห์ต่อไป
ทักษะการแก้ปัญหา พี่กันเกิดปัญหาในช่วงการสืบค้นข้อมูล แต่ก็มีวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ความอดทนในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ให้เวลากับงานมากขึ้น
คุณลักษณะ : เคารพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม เช่น การเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนรู้ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก กล้าแสดงความคิดเห็น ติดตามงานของตนเอง
 image.jpeg

....ทีมมัธยม...

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลการวิเคราะห์จากชิ้นงาน สิ่งที่สะท้อนว่าพี่ๆ มัธยมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ (ครั้งที่ 5) week9

   สิ่งที่สะท้อนว่าพี่เดียร์ ม.1 ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
แก่นเรื่อง ชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารประเภทโปรตีน ของพี่เดียร์ นักเรียนชั้น ม.1 
 ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของพี่เดียร์
 - การเก็บรวบรวมข้อมูล : ข้อมูลที่คุณครูโจทย์ไปหาเกี่ยวกับอาหารที่มีสารโปรตีน / ระบบย่อยอาหาร / การเผาพลาญพลังงานโปรตีน พี่เดียร์ได้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลลงในสมุด แล้วได้นำความรู้นั้นมาถ่ายทอดลงในชิ้นงาน 
- การทำงานร่วมกัน: พี่เดียร์และเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ขมวดเป้นความเข้าใจของแต่ละคน บางคนอาจจะถ่ายทอดผ่านเขียนบรรยาย, การ์ตูนช่อง, Mind Mapping หรือWeb เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจ 
- การสื่อสาร : เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารประเภทโปรตีนมาแล้ว พี่เดียร์และเพื่อนๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน สุดท้ายขณะที่ส่งงานให้ครูพี่เดียร์และเพื่อนๆ ก็ได้นำเสนอเรื่องราวในชิ้นงานดังกล่าวให้ทุกคนได้รับความรู้อีกช่องทาง

 คุณลักษณะ : พี่เดียร์มีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลต้นข้าว ใส่ปุ๋ย ดูแลระดับของน้ำ ดูการปรุงดินเป็นระยะตามเวลาที่เหมาะสม และทำภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความใส่ใจ เรียบร้อย ส่งงานตรงเวลาทุกครั้ง
image.jpeg

   สิ่งที่สะท้อนว่าพี่ปาล์ม ม.2  ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
แก่นเรื่อง : ประโยชน์ของจุลินทรีย์ สร้างผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
 ทักษะการทำงานร่วมกัน : มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักแบ่งหน้าที่ในการดูแลผัก ปลาดุก และไก่ไข่ ช่วยเหลือเพื่อนๆในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจุลินทรีย์ 
ทักษะการสืบค้นข้อมูล / ICT : ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น จุลินทรีย์ รา และแบคทีเรีย ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ค้นคว้าเกี่ยวกับการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ กระบวนการผลิตไวน์
 ทักษะชีวิต : เฝ้าดูแลแปลงผัก ให้อาหารปลาดุก และไก่ไข่ เรียนรู้วิธีการทำเกษตรพอเพียง เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ได้ลงมือทำจริงจนเกิดการเรียนรู้และนำมาใช้ประกอบการเรียนของตนเอง 
 การวางแผนการทำงาน: วางแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลา

image.jpeg

  สิ่งที่สะท้อนว่าพี่แพรว ม.3   ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
แก่นเรื่อง : ภูมิปัญญาด้านการแต่งกาย 
ทักษะที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ 
ทักษะการวางแผนการทำงาน: พี่แพรวมีการวางแผนการทำงานก่อนการลงมือปฏิบัติจริง อาทิเช่น การจัดเตรียมเศษผ้า ด้าย เข้ม และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับการตัดเย็บชุดโมเดล สำหรับจัดทำชิ้นงาน
 ทักษะการแก้ปัญหา : พี่แพรวมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าเนื่องจากชุดโมเดลที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว ออกมาไม่เหมือนกับแบบที่ออกแบบไว้ซึ่งในกระบวนการแก้ปัญหา พี่แพรวได้มีการปรับประยุกต์รูปแบบการตัดเย็บขึ้นใหม่ 

คุณลักษณะที่เกิดขึ้น / ความคิดสร้างสรรค์ : พี่แพรวได้มีแนวคิดในการออกแบบโมเดลชุดที่หลากหลายและมีที่มาซึ่งเหมาะสำหรับโอกาสต่างๆในการทำกิจกรรม
image.jpeg