วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลการวิเคราะห์จากชิ้นงาน สิ่งที่สะท้อนว่าพี่ๆ มัธยมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ (ครั้งที่ 1)

สิ่งที่สะท้อนว่า พี่ชาติ (ม.1) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้


แก่นเรื่อง : วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน - สารอาหาคาโบไฮเดรต - ปลูกข้าว
ทักษะ
- การทำงานร่วมกัน พี่ชาติได้ร่วมกันวางแผนการทำปฏิทินและเขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้กีบเพื่อนๆ ไดุ้บ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มของตนเองที่รับมอบหมาย - การสืบค้นข้อมูล ในสัปดาห์นี้เข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ตามปฏิทิน เป็นเรื่องราวสารคาโบไฮเดรต พี่ชาติสืบค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาหารประเภทนี้ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น - การจัดการข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วพี่ชาติกับเพื่อนๆ ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันกับเพื่อนๆ เรียบเรียงข้อมูลเพื่อจะถ่ายทอดความเข้าใจ - การสังเกต / การติดตามผล พี่ชาติได้เรียนรู้เรื่องข้าวได้วย ในชั่วโมง PBL ครูจะให้ไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงของข้าว แล้วนำมาบันทึกผลความคืบหน้ามาเล่าให้ครูฟัง - การแก้ปัญหา / ทักษะชีวิต พี่ชาติพบปัญหาจากการปลูกข้าวเมล็ดข้าวมีมากกว่า 4 เมล็ด เพราะตอนที่นำลงในท่อต้องการใส่ให้มากกว่า 4 เมล็ดเพื่อคัดสรรที่ดีที่สุดมาปลูก 4 ต้น


                                                                                                           
สิ่งที่สะท้อนว่า พี่ฟ้า ชุ(ม.2) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้แกนเรื่อง : การเตรียมสถานที่สำหรับสร้างกระบวนการเรียนรู้

- ทักษะการวิเคราะห์ : การเจริญเติบโตของแหนแดงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจากการทดลองและสังเกตพบว่าแหนแดงเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีแดดและร่มพอๆ กัน - ทักษะการวางแผน : การวางแผนการเลี้ยงแหนแดงจากผลที่ได้ทดลองหาพื้นที่เพาะเลี้ยงแหนแดง / เล้าไก่ / แปลงเกษตร - ทักษะชีวิต : เรียนรู้การปฏิบัติจริง เช่น การทำบ่อเลี้ยงแหน การทำเล้าไก่ การทำแปลงเกษตรสิ่งที่สะท้อนว่า พี่โอ๊ต (ม.3) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้


แกนเรื่อง : ภูมิปัญญาอีสานในการแต่งเรื่องราวของวิถีชีวิตที่มีมุมสนุกสนาน และบ่งบอกวิธีการหาอาหารจากแหล่งอาหารของคนอีสาน

- ทักษะการวางแผนการทำงาน : พี่โอ๊ตได้มีการออกแบบวางแผนการทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มในรูปแบบ Story broad แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทต่างๆก่อนการลงมือทำงานจริง

-ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น : พี่โอ๊ตมีการทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อถ่ายทำ นิทานก้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่อยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการแบ่งหน้าที่ให้กับเพื่อนในกลุ่มจนสามารถถ่ายทำงานได้จนสำเร็จ

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ : ในการทำงานกลุ่ม พี่โอ๊ตสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่ต้องการถ่านทอด ร่วมถึงการเลือกสถานที่ถ่ายทำต่างๆได้

- ทักษะการแก้ปัญหา : พี่โอ๊ตมีกระบวนการเรียนรู้และค้นหาวิธีการตัดต่อนิทานก้อม โดยปัญหาที่เกิดขึ้นคือ คลิป VDO ที่ถ่ายทำมานั้นกลับหัว ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการหาวิธีแก้ปัญหาอยู่

- พี่โอ๊ต มองเห็นความสำคัญของความสามัคคี เพื่อการทำงานเป็นทีม


...... ทีมครูมัธยม........

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น